Regulamin

§ 1

 Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki zawierania umów sprzedaży na odległość, bez jednoczesnej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem strony internetowej oraz poczty elektronicznej.

§ 2

Definicje

Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Producent – ARMAZO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-105), przy ul. Twardej 18, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000685253, REGON: 367730375, NIP: 5272812996.
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę̨ sprzedaży na odległość, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością̨ gospodarczą lub zawodową.
 3. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła, co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają̨ zdolność́ prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży na odległość za pośrednictwem strony internetowej www.loffme.com/sklep/ lub poczty elektronicznej info@loffme.com
 4. Sprzedawca – ARMAZO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-105), przy ul. Twardej 18, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000685253, REGON: 367730375, NIP: 5272812996, prowadzący sprzedaż w sklepie internetowym pod adresem www.loffme.com/sklep/
 5. Umowa zawarta na odległość́ – umowa zawarta przez Sprzedawcę z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość́, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość́ do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej www.loffme.com/sklep/ mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 7. Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

§3

Składanie zamówień́ i zawieranie umów za pośrednictwem sklepu internetowego lub poczty elektronicznej

 1. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
 2. Zamówienie powinno zostać złożone poprzez stronę internetową www.loffme.com/sklep/ lub na adres poczty elektronicznej info@loffme.com.
 3. Warunkiem dokonania sprzedaży Towarów jest przedstawienie przez Sprzedawcę̨ Klientowi informacji o cenie towarów, weryfikacji ich dostępności, informacji o sposobach i terminach płatności, kosztach transportu oraz całkowitym koszcie zamówienia.
 4. Po złożeniu Zamówienia i dokonaniu przez Sprzedawcę czynności, o których mowa w pkt 3 powyżej, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu oferty, zostaje zawarta umowa sprzedaży.

§4

Informacje dla Konsumentów

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny z wykluczeniem produktów ujętych w art. 38, wyjątek nr 5 w ustawie o prawach konsumenta.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się: dla Umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która: obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, natomiast w przypadku Umowy polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 3. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu firmowym w nienaruszonym stanie lub przekazać́ ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba, że Sprzedawca zgodził się je ponieść́ lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

§5

Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad fizycznych i prawnych i odpowiada za wady Towaru.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.

3. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady można składać pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy biuro@loffme.com.

4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności sprzedanego Towaru z Umową, powinien dostarczyć́ Sprzedawcy wadliwy Towar.

5. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni od dnia jej zgłoszenia, a gdyby to nie było możliwe, informuje w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

6. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

– złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

– żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

§6

Ochrona danych osobowych

    Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony posiadanych danych osobowych Kupującego zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawienia oraz ich usunięcia. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych zawiera dokument o nazwie Polityka Prywatności.

§7

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Sprzedawca może w każdej chwili zmienić niniejszy Regulamin.
 3. Wszystkie zamówienia, które zostały przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Zawartość́ witryny pod adresem www.loffme.com w tym umieszczone na niej zdjęcia, znaki graficzne, logo i inne oznaczenia, są objęte ochroną o prawie autorskim.